Kraina Bliskości

Regulamin sprzedaży e-booków i konsultacji mailowych. 

Dział I. Definicje wybranych pojęć. 

 1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 
 2. Sprzedawca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę Katarzyna Szmyd Kraina Bliskości. 
 3. Klient lub zamiennie Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych. 
 4. Strony – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta. 
 5. E-book – należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej; plik z treścią zawierającą taką książkę zapisany jest w formacie PDF.
 6. Prawo autorskie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . 
 7. Ustawa o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 8. Konsultacja mailowa – usługa udzielania konsultacji w ramach wsparcia wychowawczego lub niemedycznego wsparcia laktacyjnego, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 9. Strona internetowa – należy przez to rozumieć – https://krainabliskosci.pl

Dział II. Postanowienia ogólne. 

 1. Regulamin określa zasady zakupu e-booka lub konsultacji od Sprzedawcy, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron z tym związane. 
 2. Regulamin jest dostępny na stronie https://krainabliskosci.pl dla każdego użytkownika internetu, w tym dla każdego kupującego. 
 3. Zakup e-booka lub konsultacji mailowej może być dokonany po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności w sposób określony w dziale III. 

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień. 

 1. Klient zamawia e-book lub konsultację mailową za pośrednictwem strony https://krainabliskosci.pl stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie https://krainabliskosci.pl/sklep
 2. Klient dokonuje zamówienia zaznaczając wybrany przez siebie produkt za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”. 
 3. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia, Klient powinien kliknąć w przycisk „Zamówienie”. Klient ponosi odpowiedzialność za treść wprowadzonych danych. 
 4. Warunkiem zakupu e-booka lub konsultacji jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia oraz dokonanie płatności (przycisk “Kupuję i płacę”).
 5. W przypadku zakupu ebooka, Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy) zaznaczając odpowiedni “checkbox”.
 6. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 7. Automatycznie po otrzymaniu płatności za ebook, pojawi się link, z którego można pobrać plik ebooka. Potwierdzenie zamówienia z dostępnym linkiem do pobrania, zostanie także przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia Konsultacji mailowej wygląda następująco:
 1. Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia zakupu wysyła wiadomość e-mail do Sprzedającego, w której szczegółowo opisuje problem z jakim zgłasza się po wsparcie.
 2. Zamówiona Konsultacja jest ważna 30 dni od daty zakupu.
 3. Sprzedający zobowiązuje się w przeciągu 2 dni roboczych odpowiedzieć na wiadomość e-mail.

Dział IV. Licencja na korzystanie z e-booka. 

 1. E-book oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty ochroną przewidzianą tym prawem. 
 2. Prawa autorskie do e-booka przysługują wyłącznie Sprzedawcy. 
 3. Z datą przesłania przez Sprzedawcę e-booka na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu, o którym mowa w dziale III. Regulaminu, zostaje udzielona Klientowi, który zamówił e-booka, licencja na korzystanie z zamówionego e-booka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie. 
 4. Licencja na korzystanie z zakupionego e-booka umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego. 
 5. Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, jego kopii, wykorzystywania go / jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji e-booka, usuwania błędów e-booka. 
 6. Zawartość e-booka jest objęta prawami autorskimi Sprzedającego i zabrania się rozpowszechniania jego treści, udostępniania innym osobom i podmiotom bez zgody Sprzedającego, umieszczania na forach internetowych i portalach społecznościowych. 7. Klient, który zakupił e-booka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego. 
 7. Klient powinien zadbać o to, by żadna inna osoba nieuprawniona nie korzystała z e-booka przez niego zakupionego. 

Dział V. Zabezpieczenie e-booka. 

 1. Każdy e-book może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem. 
 2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia e-booka. Klient, który nabył e-booka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia. 

Dział VI. Wymagania techniczne. 

 1. Korzystanie z e-booka wymaga: 

– urządzenia umożliwiającego odczyt plików w formacie PDF (Portable Document File), 

– pamięci masowej o pojemności przynajmniej 10 MB 

 1. Przed zakupem e-booka Klient powinien sprawdzić czy posiada odpowiedni program umożliwiający przegląd zawartości e-booka w formatach PDF. W innym wypadku odtworzenie zawartości e-booka nie będzie możliwe. 

Dział VII. Rozwiązanie umowy. 

 1. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia i otrzymania tego zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie, pod warunkiem dokonania płatności przez Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 2. Jednostronne rozwiązanie umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawa, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy: – zapłacił za jej przedmiot lub – gdy otrzymał zakupionego e-booka. 

Dział VIII. Reklamacje.

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej kasia@krainabliskosci.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko Klienta, datę zamówienia, a także sposób kontaktu z klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych. 
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia. 
 4. Reklamacje zgłoszone po upływie roku od dnia dostarczenia e-booka Klientowi , nie podlegają rozpatrzeniu. 

Dział IX. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, składając zamówienie na zakup e-booka wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287). 
 3. Klient ma prawo do odstąpienia umowy w przypadku zakupu Konsultacji mailowej do momentu wysłania do Sprzedającego wiadomość e-mail z opisem problemu.

Dział X. Postanowienia końcowe. 

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
EBook
Powered by